کادر آموزشی
 
 
 • حسین فرهانی
 • دبیر پیام های آسمان پایه هشتم و نهم
 •  

 • سلطانی
 • دبیر عربی پایه هفتم
 •  
 

 
 • کثیری
 • دبیر عری پایه هشتم
 • مشاهده رزومه

 • رزبان
 • دبیر عربی پایه نهم
 

 
 • ناصر عروجی
 • دبیر ادبیات پایه هفتم
 • مشاهده رزومه

 • طبا طبایی
 • دبیر ادبیات پایه هشتم
 • دبیر انشاء پایه هفتم و هشتم
 •  

 

 • خداکرمی 
 • دبیر انشا پایه نهم
 • مشاهده رزومه

 
 • سید ابراهیم نجفی
 • دبیر تعلیمات اجتماعی پایه هفتم
 • مشاهده رزومه


 
 
 • جواد جعفری
 • دبیر مطالعات اجتماعی پایه نهم
 • مشاهده رزومه

 • حسین لیستی
 • دبیر زبان پایه هفتم و هشتم
 • مشاهده رزومه
 

 
 • سینا رئیسیان
 • دبیر زبان پایه نهم
 • مشاهده رزومه

 • فاطمی
 • دبیر زبان پایه هفتم و هشتم
 • مشاهده رزومه
 


 
   
 

 
 • محمد برازنده
 • دبیر حساب پایه نهم
 • مشاهده رزومه
   

 • محمد دهقان
 • دبیر هندسه پایه هشتم
 • مشاهده رزومه
   

 • عزیز الله سرو
 • دبیر کار هر سه پایه
 • مشاهده رزومه

 • امیر حسین جباری
 • دبیر هنر هر سه پایه
 • رزومه

 
 
 • بهزاد مردانی
 • دبیر رایانه هفتم و هشتم
 • مشاهده رزومه

 • سید مهدی مظلوم نژادی
 • دبیر تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم
 • مشاهده رزومه • سید جواد موسوی
 • دبیر تفکر و سبک زندگی پایه نهم

 • غلامرضا طیبی
 • دبیر علوم پایه هفتم
 • مشاهده رزومه

 • ابراهیم شهبازی
 • دبیر فیزیک و زیست پایه هشتم
 • مشاهده رزومه

 • احسان فرهانی
 • دبیر فیزیک پایه نهم
 • مشاهده رزومه


 
 
 • ابوالفضل خانی
 • دبیر آزمایشگاه هر سه پایه
 • مشاهده رزومه


     

آرشیو