کادر آموزشی

 • سید مهدی برومند
 • دبیر قرآن پایه هفتم،هشتم،نهم
 • دبیر پیام های آسمان پایه هفتم

 • سید ابراهیم نجفی
 • دبیر پیام های آسمان پایه هشتم،پایه نهم
 • دبیر مطالعات اجتماعی پایه هفتم

 • مجتبی سلطانی
 • دبیر عربی پایه هفتم

 • حسین کثیری
 • دبیر عربی پایه هشتم،نهم

 • امین خداکرمی
 • دبیر آیین نگارش پایه هفتم،هشتم

 • حسن آدمیت
 • دبیرآیین نگارش پایه نهم
 • دبیر ادبیات پایه نهم

 • ناصر عروجی
 • دبیرادبیات پایه هفتم

 • سید سروش طباطبایی
 • دبیر ادبیات پایه هشتم

 • محمد حسین قلی زاده
 • دبیر مطالعات اجتماعی پایه هشتم

 • جواد جعفری
 • دبیرمطالعات اجتماعی پایه نهم

 • حسن لیستی
 • دبیر زبان انگلیسی پایه هفتم،هشتم،نهم

 • علی صمدی
 • دبیر زبان انگلیسی پایه هفتم،هشتم

 • سینا رئیسیان
 • دبیر زبان انگلیسی پایه نهم
 • کامبیز میرجلالی
 • دبیر حساب پایه هشتم

 • محمد برازنده
 • دبیر حساب پایه نهم
 
 • سامان مهرپاک
 • دبیر حساب پایه هفتم
 • دبیر هندسه پیه هفتم

 • سیدمحمد دهقان
 • دبیر حساب پیه هشتم

 • ایوب محمد علیپور
 • دبیر هندسه پایه نهم

 • عزیزالله سرو
 • دبیر کارگاه پایه هفتم،هشتم،نهم

 • امیرحسین جباری
 • دبیر هنر پایه هفتم،هشتم،نهم

 • علی ظهیری
 • دبیر ورزش پایه هفتم،هشتم،نهم

 • حسین باباشاه
 • دبیر رایانه پایه هفتم،هشتم،نهم

 • غلامرضا طیبی
 • دبیر علوم پایه هفتم
 • دبیر زیست شناسی پایه نهم

 • ابراهیم شهبازی
 • دبیر علوم پیه هشتم

 • ابوالفضل خانی
 • دبیر آزمایشگاه  پایه هفتم،هشتم،نهم

 • احسان فرهانی
 • دبیر فیزیک پایه نهم

آرشیو