اعضای کادر اداری

عبدالله شیرازی   

    * مدیر و مؤسس مجتمع آموزشی سروش

محمد صادق شیرازی

              *مدیریت            

            *مسئول پایه نهم 

امیر بهره مند

  * معاونت مالی ، انضباطی

 یوسف مهرابی فرد

        * معاونت اجرایی

  

                    حامد گلفام 

                                   * معاون  پایه نهم 

 

       

 

   سید محمد دهقان منشادی

                                  * مسئول پایه هشتم

 

       علیرضا موجانی

                               * مسئول پایه هفتم

* معاون آموزشی 

 

            

 

  حسین لیستی

             * مسئول دپارتمان زبان

 

                                 

                                  امیر میرزا پور 

                                 * مسئول واحد IT

 

 

     محمد برازنده

       * مسئول دپارتمان ریاضی

بهزاد مردانی

                * مسئول واحد انتشارات

 

 

محمد سنایی

    * مسئول واحد تایپ و تکثیر

       

                        سید جواد موسوی

                            * مسئول امور تربیت بدنی

 

 

  سید مهدی مظلوم نژادی

          * مسئول آموزش خانواده

 

حمید محمدی

                  * روابط عمومی